תנאי שימוש – MOR LIR

מבוא

1.1.  השימוש באתר https://morlir.co.il שהינו אתר שדרכו ניתן, בין השאר, לגשת לקישורים של צדדים שלישיים שבהם ניתן לרכוש מוצרים שונים דרך צדדים שלישיים (להלן: "האתר" או "השירות") הינו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין. השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת מצדך (להלן: "המשתמש" או "המזמין") לתנאים כאמור.


1.2.   השימוש באתר הינו למטרות חוקיות בלבד ומותר אך ורק למשתמשים אשר כשירים משפטית או לתאגידים.


1.3.  מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין מפעילת האתר, לירן  043171602 (להלן: "המפעילה") לבין כל אדם ו/או ישות הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותי המפעילה. שימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, אל תעשה שימוש באתר. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.


1.4.   תנאי השימוש קובעים את הגישה שלך לאתר ויחולו על כל שימוש שתעשה בו לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בו או באמצעותו וכן על כל מסירת מידע, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.


1.5.   המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח התנאי שימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר במועד שימושך באתר. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר הנך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, נא הימנע מכל שימוש באתר.


1.6.   בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.


1.7.   תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.


1.8.   מובהר בזאת כי המפעילה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואה או בחלקה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.


1.9.   השירות הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש בכל עת. עם זאת ייתכן והאתר יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת המפעילה אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.
בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות, ניתן ליצור קשר עם המפעילה בדוא"ל שכתובתו היא liroshopli@gmail.com או בכל דרך אחרת המופיעה באתר. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות המפעילה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.


2. הגדרות

"התוכן" משמעותו האתר, מידע על מוצרים, הדפים המקוונים הכלולים בהם, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם, בדוורים ובמסרונים.


"השירות" משמעותו האתר, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי המפעילה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.


"שגיאות אתר" משמעותן כל הפרעה בזמינות האתר אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של המפעילה.


"אתה" ו"משתמשים", משמעותם, בין היתר, יחידים וישויות המורשים על ידי המפעילה לעשות שימוש בשירות וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך ו/או צדדים שלישיים שעמם הנך מנהל עסקים.


"מוצרים", משמעותם כל המוצרים המופיעים באתר אשר ניתן לרכוש דרך צדדים שלישיים.
"הנתונים שלך" משמעותם כל הנתונים ו/או המידע האלקטרוניים המוגשים על ידך ו/או הנאספים על ידי המפעילה במהלך השימוש באתר.


"אתרי צד שלישי" משמעותם אתרים שאינן בשליטת המפעילה אשר דרכם ניתן לבצע רכישות באמצעות קישורים המופיעים באתר.

3.אחריות והגבלת אחריות

3.1.   המפעילה אינה אחראית על התוכן המופיע באתר אשר נלקח מצדדים שלישיים לרבות אתרי צד שלישי, ובאחריות המשתמש לוודא את כל הפרטים הרלוונטיים לעניין המוצרים בהם הוא מעוניין. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, מוצרים, קבלתם או תוצאותיהם יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי לרבות אתרי צד שלישי שמהם המשתמש קיבל פרטים על המוצר או מהם המשתמש רכש את המוצר, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה.


3.2.   יובהר כי אין למפעילה שליטה על מקורות המידע והתוכן הנוגע למוצרים ולפיכך המפעילה אינה נושאת באחריות כלשהי למידע, למחיר ולתוכן של המוצרים לרבות אלה המתפרסמים על ידי אתרי צד שלישי, והמפעילה אינה ערבה לטיבם, נכונותכם, תקפותם, שלמותם, דיוקם ו/או התאמתם לכל מטרה שהיא.


3.3.   למפעילה אין קשר לספקים של המוצרים (לרבות אתרי תיירות צד שלישי), והמפעילה אינה אחראית לאיזה מהמעשים שלך הנובעים משימוש בשירות, ולא יהיו לך טענות נגד המפעילה בנוגע לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מהשימוש בשירות לרבות, אך לא רק, במקרה של צורך בביטול עסקה (אשר למען הסר ספק יש לטפל בנושא מול אתרי צד שלישי בלבד), איחור באספקת המוצר, אובדן המוצר, אחרית הנוגעת למוצר וכל עניין אחר הקשור למוצרים ו/או הנובע מהם. מחלוקת בנוגע לאמור תוסדר בינך לבין הספק של המוצר.


3.4.   המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש בשירות ו/או מהסתמכות על התוכן והשירות המוצעים באתר. למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע המפורסם באתר ועל כך כי כפועל יוצא מכך לא עשה שימוש בשירותים אחרים. למשתמש לא תהיה כל טענה לגבי מידע שפורסם וזמין באתר או בדף, והמפעילה לא תישא באחריות כלפי המשתמש בנוגע למידע שפורסם באתר ו/או מידע שהגיע לצד שלישי דרך האתר לרבות על ידי אתרי צד שלישי.


3.5.   המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באתר או בדף יהיו תקינים ויובילו לקישור פעיל, והימצאותו של קישור מסוים באתר או בדף לא ייחשב כדעה, המלצה או ייעוץ בנוגע לתוכן המופיע באותו קישור, ובשום מקרה המפעילה לא תהא אחראית בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים של צדדים שלישיים אליהם הגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר לרבות באמצעות קישורים של אתרי צד שלישי.


3.6.   ייתכן כי השירותים באתר ו/או ביתר ערוצי התקשורת של החברה יופרעו ו/או ילוו בשגיאות ו/או לא יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות. המפעילה אינה מתחייבת לכך שהאתר ו/או הדף ו/או יתר ערוצי התקשורת של החברה יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי ושרתי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. המפעילה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לאתרי צד שלישי ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.


3.7.   המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירות הניתן באתר עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר. המפעילה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המפעילה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.


3.8.   המשתמש מסכים באופן מפורש כי המפעילה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו.


3.9.   אין המפעילה אחראית על תוכנן של מודעות פרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר לרבות כל מודעה ו/או הצעה מסחרית כולל מאתרי צד שלישי. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות לרכישת מוצרים או שירותים לרבות המוצרים, קבלתם או תוצאותיהם יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות לרבות אתרי צד שלישי, והמפעילה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל הצעה של שירות ו/או מוצר כאמור.


התקשרות עם צדדים שלישיים

4.1.   המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל התקשרות עם צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק כל שיחות וכל התקשרות פרטית בינו לבין אתרי צד שלישי ו/או מי מטעמם המפרסם אותם באתר. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי המפעילה אינה בהכרח מאמתת את כלל המידע המופיע על אתרי צד שלישי ו/או מי מטעמם שפרטיהם מופיעים באתר ולא יהיו לו טענות נגד המפעילה בשל כל אי התאמה אשר תוצאתה במידע כוזב אשר התקבל מכל אתר צד שלישי. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של המפעילה לערוך אימות, בדיקה ו/או סינון של תכנים המועלים על ידי אתרי צד שלישי.


4.2.   מחירי המוצרים וכל מידע אחר בנוגע למוצרים מסופקים על ידי אתרי צד שלישי. עם זאת ייתכנו פערים בין המחירים המופיעים באתר ומחירי המוצרים בפועל, והמפעילה לא תהיה אחראית במקרה של אי התאמה כאמור, ובכל מקרה המידע המחייב על המוצרים לרבות המחיר וכל מידע אחר בנוגע למוצרים הוא המידע שמופיע באתר של אתרי צד שלישי.


4.3.   מבחר וזמינות המוצרים משתנה מעת לעת בהתאם לבחירת אתרי צד שלישי, ולמשתמש לא תהיה טענה בגין שינוי כאמור. יובהר למען הסר ספק כי המוצרים מוצעים על ידי אתרי צד שלישי ולא על ידי המפעילה, ועל כן למפעילה אין שליטה על הצעת המוצרים על ידי אתרי צד שלישי.


4.4.   עסקה שתיעשה עם אתר צד שלישי שהציע מוצרים תסוכם ישירות בין המשתמש לבין אתר צד שלישי, והיא אינה כוללת את המפעילה או מי מטעמה כצד בעסקה או כאחראית בגינה, אף אם מידע בין הצדדים יועבר דרך המפעילה עצמה. למען הסר ספק, יובהר כי המפעילה משמשת כגורם המציג קישורים לרכישת המוצרים שמוצעים על ידי אתרי צד שלישי שאינם קשורים למפעילה.


4.5.   המפעילה אינה אחראית למוצרים ולכל יתר העסקאות אשר למען הסר ספק אינם נמכרים או מוצעים על ידי המפעילה, ובאחריות המשתמש לוודא את כל הפרטים הרלוונטיים לעניין המוצרים שבהם הוא מעוניין שאותם הוא רוצה לרכוש לרבות, אך לא רק, מועדי משלוח, מידע על המוצרים, האותיות הקטנות הנוגעות למוצרים ועוד. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, המוצרים, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי לרבות אתרי צד שלישי שמהם המשתמש קיבל פרטים על המוצרים או מהם המשתמש רכש את המוצרים, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה. יובהר כי אין למפעילה יכולת לבדוק את כל המידע בנוגע למוצרים לרבות מידע המועלה על ידי אתרי צד שלישי ו/או מי מטעמם ועל כן המפעילה אינה יכולה לערוב לעמידתם בתנאים אלה.


4.6.   בכל מקרה של פרסום מידע כוזב שהועלה על ידי אתרי צד שלישי (לרבות אי התאמה במידע על המוצרים) ו/או ככל וישנו מידע לא מדויק על המוצרים, המשתמש מתבקש ליידע את המפעילה בדוא"ל שכתובתו היא:liroshopli@gmail.com


5.דיוור ישיר

5.1.   המפעילה עשויה להציע לכל המשתמשים באתר להצטרף לרשימת התפוצה של המפעילה על מנת להציע להם וליידע אותם בדבר מבצעי מכירות באתר, פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את המשתמשים בדבר פעילות המפעילה ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים (להלן: "דיוור ישיר").


5.2.   למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.


6.קניין רוחני

6.1.   כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר והאתר עצמו שמורות באופן בלעדי למפעילה.


6.2.   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המפעילה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה הבלעדית של המפעילה.


6.3.   אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.


6.4.   המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא יעתיק ו/או ישעתק ו/או ישכפל/או יכין יצירות נגזרות ו/או ישנה ו/או יתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.


6.5.   הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות אשר מופיעות באתר, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: "הסכמי צדדים שלישיים"). המפעילה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.


6.6.   המפעילה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח למפעילה על הפרת זכויות קניין רוחני בטלפון ובדוא"ל אשר פרטיהם מופיעים בתנאי שימוש אלה.


7.שימוש במידע פרטי ואבטחה


7.1.   המפעילה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מידע בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן למצוא במדיניות הפרטיות המופיעה באתר.


7.2.   האתר של המפעילה מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. המפעילה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.


7.3.   ייתכן ובאתר יופיעו קישורים לאתרים חיצוניים של צדדים שלישיים שאינם באחריות המפעילה. המפעילה אינה מתחייבת כי קישורים המצויים באתר ו/או במסגרת דיוורים ו/או מסרונים אשר יישלחו למשתמש יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אין משמעותו כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר.


8.תקופה וסיום


8.1.   הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בו יעשה המשתמש שימוש כלשהו באתר, ויימשך עד לסיום השימוש בשירות על ידי המשתמש.


8.2.   המפעילה רשאית בכל עת לסיים הסכם זה לרבות במקרים הבאים: (1) המשתמש הפר הוראה מהוראות הסכם זה (או פעל באופן אשר מוכיח בבירור כי הוא מתכוון לעשות זאת או כי אינו מסוגל לקיים את הוראות ההסכם); (2) המפעילה תידרש לעשות כן על פי דין (למשל, כאשר מתן השירות הינו או יהא בלתי חוקי); (3) מתן השירות אינו כדאי עוד מבחינה כלכלית. במקרים כאמור המפעילה תמסור למשתמש, ככל הניתן, הודעה סבירה מראש אודות סיום ההסכם.


8.3.   המפעילה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת.


8.4.   המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או חלק ממנו באתר, ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.


8.5.   ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר סיום ההסכם.

 

9.כללי, סמכות שיפוט והודעות


9.1.   תנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות מהווים את כלל המוסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.


9.2.   חשבון המשתמש באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה.


9.3.   המידע והשירות מוצעים למשתמש כמות שהם AS-IS, והמשתמש מסכים ומאשר כי המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי הקשור למשתמש בגין שימוש שהמשתמש עשה במידע ו/או בגין הסתמכות המשתמש על מידע המוצג באתר.


9.4.   על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

 


9.5.   כל מכתב שישלח למפעילה יחשב כמכתב שהגיע למענו תוך עם שליחתו בדואר אלקטרוני כאשר בידי השולח ישנו אישור מסירה מצד המפעילה.